Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    sợ hãi, nản lòng
    xem daunt