Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quăn, xoắn
  curly hair
  tóc quăn

  * Các từ tương tự:
  curly bracket, curly-pate