Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curly-pate /'kə:lipeit/  

  • Danh từ
    người có tóc quăn