Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cullander /'kʌləndə[r]/  

  • Danh từ
    (như colander)