Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cryogen /'kraiədʤin/  

  • Danh từ
    (hoá học) hỗn hợp lạnh, hỗn hợp sinh hàn

    * Các từ tương tự:
    cryogenic, cryogenic device, cryogenic electronics, cryogenic laser, cryogenic memory, cryogenic operation, cryogenic temperature, cryogenically, cryogenics