Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thuộc siêu hàn, cryôgênic

    * Các từ tương tự:
    cryogenic device, cryogenic electronics, cryogenic laser, cryogenic memory, cryogenic operation, cryogenic temperature, cryogenically, cryogenics