Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crook-backed /'krʊkbækt/  

  • Tính từ
    (từ cổ) (như crook-back)