Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crook-back /krʊkbæk/  

 • (từ cổ)
  Danh từ
  người gù
  Tính từ

  * Các từ tương tự:
  crook-backed