Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm nhàu, làm nhăn, làm uốn sóng

    * Các từ tương tự:
    crimplene