Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crimplene /'krimpli:n/  

  • Danh từ
    (tên riêng)
    vải khó nhàu