Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường a crick)
  chứng vẹo cổ
  Động từ
  làm vẹo (cổ…)
  crick one's neck
  vẹo cổ

  * Các từ tương tự:
  cricket, cricketeer, cricketer