Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đĩa (để) hạn kem
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy kem sữa

    * Các từ tương tự:
    creamery