Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creamery /'kri:məri/  

  • Danh từ
    hiệu bán bơ sữa
    xưởng chế bơ pho-mát