Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thèm thuồng, thèm muốn
    thèm muốn địa vị của ai

    * Các từ tương tự:
    covetable, coveter, covetingly, covetous, covetously, covetousness