Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coup d'état /ku:dei'tɑ:/  

  • (số nhiều coups d'état)
    cuộc đảo chính

    * Các từ tương tự:
    coup d'état