Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cost benefit /'kəʊst 'benifit/  

  • (kinh tế)
    quan hệ vốn lãi

    * Các từ tương tự:
    Cost - benefit analysis, cost-benefit