Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cost - benefit analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích chi phí
    lợi ích
    Khung khái niệm để đánh giá các dự án đầu tư trong khu vực chính phủ, mặc dù nó có thể được mở rộng sang bất cứ dự án khu vực tư nhân nào