Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cortices /'kɔ:tisi:z/  

  • Danh từ
    số nhiều của cortex
    xem cortex