Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều cortices)
    (sinh vật) vỏ
    (giải phẫu) vỏ não