Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corticate /'kɔ:tikeitid/  

  • Tính từ
    có vỏ
    giống vỏ cây

    * Các từ tương tự:
    corticated