Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corticated /'kɔ:tikeitid/  

  • Tính từ
    có vỏ
    giống vỏ cây