Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vòng nhỏ (vàng, ngọc, đội trên đầu)
  vòng hoa
  Tính từ (giải phẫu)
  coronal bone xương trán
  coronal suture đường khớp, trán đỉnh

  * Các từ tương tự:
  coronally