Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (giải phẫu) thuộc trán
    coronally bone
    xương trán