Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm chủ bất động sản theo sổ sách cũ
    tài sản được giữ theo sổ sách cũ

    * Các từ tương tự:
    copy holder