Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) cái kẹp giấy (xem khi đánh máy)