Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như copse
    xem copse

    * Các từ tương tự:
    coppice-clump