Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contact lens /,kɒntækt'lenz/  

  • (y học)
    kính áp giác mạc

    * Các từ tương tự:
    contact lenses