Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contact lenses /'kɔntækt'lenziz/  

  • Danh từ số nhiều
    kính đeo lồng vào con ngươi