Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conquero /'kɔɳkərə/  

  • Danh từ
    người đi xâm chiếm, người đi chinh phục
    người chiến thắng

    * Các từ tương tự:
    conqueror