Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conquerable /'kɔɳkərəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị xâm chiếm
    có thể chinh phục được, có thể chế ngự được

    * Các từ tương tự:
    conquerableness