Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congener /'kɔndʤinə/  

 • Danh từ
  vật đồng loại, vật cùng giống
  Tính từ
  đồng loại, cùng giống

  * Các từ tương tự:
  congeneric, congenerical, congenerous