Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congeneric /kɔndʤi'nerik/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) cùng giống

    * Các từ tương tự:
    congenerical