Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thuộc bảo giác, thuộc bảo hình [ĐL]
    bảo giác

    * Các từ tương tự:
    conformal projection, conformally