Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conformal projection   

  • (Kỹ thuật) chiếu bảo hình/giác