Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) không xung đột

    * Các từ tương tự:
    conflict-free access