Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conflict-free access   

  • (Kỹ thuật) truy cập không xung đột