Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condole /kən'dəʊl/  

  • Động từ
    condole with somebody [on something]
    chia buồn (với ai)

    * Các từ tương tự:
    condolence, condolent, condoler