Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condolence /kən'dəʊləns/  

 • Tính từ
  (thường số nhiều)
  lời chia buồn
  a letter of condolence
  thư chia buồn
  xin nhận cho những lời chia buồn của tôi