Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communistic /,kɒmjʊ'nistik/  

  • Tính từ
    như communist

    * Các từ tương tự:
    communistic international, communistically