Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communistic international /'kɔmintə:n/  

  • Danh từ
    Quốc tế cộng sản III ((như) Communistic International)