Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
    như comfortable
    a comfy chair
    chiếc ghế bành ngồi thoải mái