Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour-blind /'kʌləblaind/  

  • Tính từ
    (y học)
    mù màu

    * Các từ tương tự:
    colour-blindness