Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colour-blindness /'kʌlə,blaindnis/  

  • Danh từ
    (y học)
    chừng mù màu