Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collaret /kɔlə'ret/  

  • Danh từ
    cỏ áo viền đăng ten (của đàn bà)
    cổ áo lông

    * Các từ tương tự:
    collarette