Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collarette /kɔlə'ret/  

  • Danh từ
    cỏ áo viền đăng ten (của đàn bà)
    cổ áo lông