Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hộp bỏ tiền (cắc)

    * Các từ tương tự:
    coin-box vault door