Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cửa hộc đựng tiền (cắc)