Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coastguard /'kəʊstgɑ:d/  

  • Danh từ
    đội gác biển

    * Các từ tương tự:
    coastguardsman