Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bảo vệ bờ biển, báo cáo tình hình tàu thuyền qua lại và ngăn chặn nạn buôn lậu; người gác biển