Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] bờ biển; ở bờ biển; ven biển
  a coastal town
  một thành phố ven biển

  * Các từ tương tự:
  coastal warning radar